Cirkevný zbor ECAV na SLovensku Stará Turá

Kto sme

Vďaka veľkej Božej milosti a láske k nám, môžeme i my patriť do rodiny Božích detí. Sme kresťania, evanjelici podľa augsburského vyznania. Veríme v Trojjediného Boha. On je naším Nebeským Otcom a Stvoriteľom. Vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi sa k nám sklonil a priblížil, je naším Spasiteľom, Záchrancom od hriechov a Darcom večného života, ku ktorému nás pozýva Boh Duch Svätý a premieňa nás skrze Božie slovo.
Biblia, Božie Slovo je pre nás prameňom, odkiaľ čerpáme osvieženie a silu do behu viery a je tiež sviecou i svetlom pre cesty nášho každodenného života. S pomocou Ducha svätého sa Božím slovom chceme nechať viesť, a preto sa radi stretávame na Službách Božích a iných pravidelných podujatiach a stretnutiach, ktorých najdôležitejšou súčasťou je práve zvestovanie evanjelia a budovanie bratsko - sesterského spoločenstva, ktoré je založené na Božej láske.
Sme Pánu Bohu veľmi vďační, že nám neustále dáva mnoho príležitostí byť nielen poslucháčmi, ale aj činiteľmi Božieho Slova. Je našou túžbou, aby si nás Pán Boh mohol použiť pre šírenie evanjelia - radostnej správy o záchrane, spáse a o Božej milosti všade tam, kde On uzná za vhodné.

spoločenstvo evanjelických žien

Sme ženy, ktoré sa stretávame každú druhú nedeľu v mesiaci. Na svojich stretnutiach preberáme vždy nejakú pasáž z Písma svätého. Nie je nás veľa, ale cítime sa tam dobre. Je to čas, kedy sa dozvieme viac a možno aj pochopíme niektoré veci, ktoré sa dejú, alebo diali v našich životoch. Vznikajú medzi nami aj bližšie priateľstvá.

Už štvrtý rok máme družbu so zborom v Turej Lúke. Stretávame sa a rady. Vždy sa o niečo obohatíme. Naše ženy boli aj na stretnutiach v iných zboroch napr. v Adamovských Kochanovciach, Beckove, ale najčastejšie v Novom Meste nad Váhom. A práve s týmto posledne menovaným zborom, by sme chceli tiež nadviazať družbu. Zúčastňujeme sa aj seniorátnych stretnutí žien. Tieto bývavajú raz za rok, vždy v inom zbore v senioráte. Tiež chodievame na semináre, ktoré sa konajú v rámci našej cirkvi a sú venované ženám.

Keď je pekné počasie, snažíme sa to využiť a robievame si výlety v rámci našich možností a síl. Takto sme boli na Čachtickom hrade, vo Višňovom, na Dubníku, alebo sme si opekali vo farskej záhrade. Chceli by sme v tomto pokračovať a aj takto zažívať Božiu prítomnosť.

Ak ešte stále váhaš, či máš prísť, tak zahoď ostych, rady sa s tebou spoznáme.