Cirkevný zbor ECAV na SLovensku Stará Turá

Kto sme

Vďaka veľkej Božej milosti a láske k nám, môžeme i my patriť do rodiny Božích detí. Sme kresťania, evanjelici podľa augsburského vyznania. Veríme v Trojjediného Boha. On je naším Nebeským Otcom a Stvoriteľom. Vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi sa k nám sklonil a priblížil, je naším Spasiteľom, Záchrancom od hriechov a Darcom večného života, ku ktorému nás pozýva Boh Duch Svätý a premieňa nás skrze Božie slovo.
Biblia, Božie Slovo je pre nás prameňom, odkiaľ čerpáme osvieženie a silu do behu viery a je tiež sviecou i svetlom pre cesty nášho každodenného života. S pomocou Ducha svätého sa Božím slovom chceme nechať viesť, a preto sa radi stretávame na Službách Božích a iných pravidelných podujatiach a stretnutiach, ktorých najdôležitejšou súčasťou je práve zvestovanie evanjelia a budovanie bratsko - sesterského spoločenstva, ktoré je založené na Božej láske.
Sme Pánu Bohu veľmi vďační, že nám neustále dáva mnoho príležitostí byť nielen poslucháčmi, ale aj činiteľmi Božieho Slova. Je našou túžbou, aby si nás Pán Boh mohol použiť pre šírenie evanjelia - radostnej správy o záchrane, spáse a o Božej milosti všade tam, kde On uzná za vhodné.

rodinné spoločenstvo - RoS

Čo to je RoS?

RoS – je rosa Božieho požehnania
rodinám, prinášajúca skrze
evanjelium obnovenie vo vzťahu
k Bohu, v aktívnej službe v zboroch
ECAV a v misijnom poverení
na Slovensku.


Sme malá skupinka prevažne mladých rodín. Stretávame sa od roku 2004, aby sme spoločne objavovali biblické pravdy , trávili čas na modlitbách, oslavovali Boha piesňami, ale sa tiež zdieľali o radostiach i starostiach v našich rodinách a tak si budovali vzájomné vzťahy. Stretávame sa pravidelne, každú stredu o 20. hodine. Miesto našich stretnutí nie je stále, striedame sa v jednotlivých domácnostiach. V našich začiatkoch prichádzali na stretnutia len dve či tri rodiny. Počas roku 2005 však z Božej milosti pribúdali ďalšie. Dnes prichádzajú na naše stretnutia členovia siedmych rodín a máme medzi sebou aj niekoľko slobodných. Raz v mesiaci by sme sa chceli stretávať v širšom kruhu v modlitebni. Našou snahou v nasledujúcom období bude pozvať do spoločenstva ďalšie rodiny, čím chceme dať tejto práci misijný rozmer. Sme Pánu Bohu vďační za každé jedno stretnutie, za Jeho pôsobenie v našich rodinách, za Jeho vedenie a lásku. Uvedomujeme si, akej veľkej milosti sa nám aj skrze toto spoločenstvo dostáva. Modlíme sa, aby nás Duch Svätý aj naďalej viedol v službe pre Božie kráľovstvo.


Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. I prišla bázeň na všetky duše, a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. A všetci veriaci, ktorí boli spolu, všetko mali spoločné, aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval; deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení.

Sk 2:42-47

Nezastrašilo ich to, ale každý deň ďalej učili aj v chráme, aj po domoch a šírili radostnú zvesťo tom, že Ježiš je dlho očakávaný Mesiáš.

Sk 5:42