Cirkevný zbor ECAV na SLovensku Stará Turá

Kto sme

Vďaka veľkej Božej milosti a láske k nám, môžeme i my patriť do rodiny Božích detí. Sme kresťania, evanjelici podľa augsburského vyznania. Veríme v Trojjediného Boha. On je naším Nebeským Otcom a Stvoriteľom. Vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi sa k nám sklonil a priblížil, je naším Spasiteľom, Záchrancom od hriechov a Darcom večného života, ku ktorému nás pozýva Boh Duch Svätý a premieňa nás skrze Božie slovo.
Biblia, Božie Slovo je pre nás prameňom, odkiaľ čerpáme osvieženie a silu do behu viery a je tiež sviecou i svetlom pre cesty nášho každodenného života. S pomocou Ducha svätého sa Božím slovom chceme nechať viesť, a preto sa radi stretávame na Službách Božích a iných pravidelných podujatiach a stretnutiach, ktorých najdôležitejšou súčasťou je práve zvestovanie evanjelia a budovanie bratsko - sesterského spoločenstva, ktoré je založené na Božej láske.
Sme Pánu Bohu veľmi vďační, že nám neustále dáva mnoho príležitostí byť nielen poslucháčmi, ale aj činiteľmi Božieho Slova. Je našou túžbou, aby si nás Pán Boh mohol použiť pre šírenie evanjelia - radostnej správy o záchrane, spáse a o Božej milosti všade tam, kde On uzná za vhodné.

dorast

Každý piatok o 16:00 je v našej modlitebni rušno. Napĺňa sa totiž mladými ľuďmi zo Starej Turej. Patria medzi nich predovšetkým prváci a druháci konfirmačnej prípravy, ale aj tí, ktorí konfirmáciu čerstvo absolvovali.


Prácu s dorastom sme mohli začať v septembri 2005 a tešíme sa, že Pán Boh nás všetkých žehná a pridáva nových členov. Stretávame sa spolu, aby sme spievali, modlili a vyučovali sa v Božom Slove. Tiež sa hráme, rozprávame, chodievame na výlety, víkendovky. Preberáme rôzne biblické témy (momentálne je to téma "Boh hovorí..."), z ktorých chceme viac spoznávať pána Boha a Jeho plán pre naše životy. K dispozícii máme aj zborový videoprojektor, ktorý je pre nás tiež veľkým pomocníkom pri lekciách, piesňach, či premietaní filmov.

Veľmi sme sa tešili na konfirmandov - prvákov, ktorých sme spolu srdečne privítali na zoznamovacej víkendovke. Naše počty na piatkových stretnutiach sa pohybujú okolo 10 dorasťákov, za čo sme veľmi Pánu Bohu vďační a vidíme v tom Jeho veľkú zásluhu.


Ak máš aj Ty od 11 do 15 rokov a chcel/a by si navštevovať spoločenstvo mladých ľudí, príď medzi nás v piatok o 16:00 do modlitebne evanjelického zboru v Starej Turej, radi Ťa medzi nami uvidíme!