Cirkevný zbor ECAV na SLovensku Stará Turá

Kto sme

Vďaka veľkej Božej milosti a láske k nám, môžeme i my patriť do rodiny Božích detí. Sme kresťania, evanjelici podľa augsburského vyznania. Veríme v Trojjediného Boha. On je naším Nebeským Otcom a Stvoriteľom. Vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi sa k nám sklonil a priblížil, je naším Spasiteľom, Záchrancom od hriechov a Darcom večného života, ku ktorému nás pozýva Boh Duch Svätý a premieňa nás skrze Božie slovo.
Biblia, Božie Slovo je pre nás prameňom, odkiaľ čerpáme osvieženie a silu do behu viery a je tiež sviecou i svetlom pre cesty nášho každodenného života. S pomocou Ducha svätého sa Božím slovom chceme nechať viesť, a preto sa radi stretávame na Službách Božích a iných pravidelných podujatiach a stretnutiach, ktorých najdôležitejšou súčasťou je práve zvestovanie evanjelia a budovanie bratsko - sesterského spoločenstva, ktoré je založené na Božej láske.
Sme Pánu Bohu veľmi vďační, že nám neustále dáva mnoho príležitostí byť nielen poslucháčmi, ale aj činiteľmi Božieho Slova. Je našou túžbou, aby si nás Pán Boh mohol použiť pre šírenie evanjelia - radostnej správy o záchrane, spáse a o Božej milosti všade tam, kde On uzná za vhodné.

diakonia

V náväznosti na prácu sestier Royových sme začali s oficiálnou prácou diakonie v našom cirkevnom zbore Stará Turá.

Služba blížnym v našich rodinách tu už bola, no nebola organizovaná a podchytená. Túžba po tejto službe však bola veľká. Preto sme začali s návštevnou službou, ktorá je prvým krokom v diakonickej práci. Navštevujeme chorých a starších ľudí, ktorí sa už nemôžu aktívne zúčastňovať na službách Božích a iných aktivít v cirkevnom zbore. Prinášame im zvesť Božieho slova, slová útechy a aj praktickú pomoc, keď nás o to požiadajú. Niektoré sestry sú nápomocné ako doprovod na sl. Božie, alebo pri prechádzkach. Inde zas pomôžeme s nákupmi, či iným spôsobom. Sú nám vďační aj za krátku návštevu.

V rámci tejto služby zasielame členom cirkevného zboru aj písomné gratulácie k narodeninám, a niektorých aj osobne navštívime. Návštevná služba nie je službou len jednostrannou. Cítime, že prináša svoje ovocie nielen u ľudí, ktorých navštevujeme, ale je požehnaním aj pre nás, ktorí túto službu konáme. Sme vďační Pánu Bohu za takúto možnosť služby.

V rámci diakonie máme tiež spoluprácu s mládežou a s nimi navštevujeme domov dôchodcov v Bzinciach pod Javorinou. Do domova dôchodcov prichádzame aj s audio-nahrávkami služieb Božích, ktoré sú pre mnohých povzbudením v ich samote a tiež ich informujú, čo sa deje v ich rodnom cirkevnom zbore.

Veríme, že diakonická služba prinesie požehnanie pre náš cirkevný zbor. Je predsa dôležité nezabúdať na tých, ktorí v tomto cirkevnom zbore pracovali a budovali ho pred nami a dať im na vedomie, že si ich prácu vážime. Je to naša povinnosť a zároveň aj tá najmenšia možnosť vďačnosti.

V budúcnosti by sme chceli spolupracovať aj s mestom Stará Turá, ktoré nás už v rámci svojej sociálnej práce oslovilo k spolupráci na úrovni mladých problematických rodín, pretože práca diakonie nie je len služba starým a chorým, ale všetkým, ktorí potrebujú pomoc ako duchovnú tak aj praktickú.

Ak máte záujem o túto službu môžete prísť k nám na farský úrad, či zavolať a my sa s vami radi porozprávame, alebo vás radi navštívime. Pozývame aj tých, ktorí by chceli konať túto službu v našom cirkevnom zbore. Ste srdečne pozvaní, veď slúžiť iným je dar, hrivna, ktorú máme zveľaďovať a nie zakopať, aby sme aj my sami boli účastní na budovaní kráľovstva Božieho. Pravidelné stretnutia mávame v posledný pondelok v mesiaci o 18:00 v modlitebni.