Cirkevný zbor ECAV na SLovensku Stará Turá

Kto sme

Vďaka veľkej Božej milosti a láske k nám, môžeme i my patriť do rodiny Božích detí. Sme kresťania, evanjelici podľa augsburského vyznania. Veríme v Trojjediného Boha. On je naším Nebeským Otcom a Stvoriteľom. Vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi sa k nám sklonil a priblížil, je naším Spasiteľom, Záchrancom od hriechov a Darcom večného života, ku ktorému nás pozýva Boh Duch Svätý a premieňa nás skrze Božie slovo.
Biblia, Božie Slovo je pre nás prameňom, odkiaľ čerpáme osvieženie a silu do behu viery a je tiež sviecou i svetlom pre cesty nášho každodenného života. S pomocou Ducha svätého sa Božím slovom chceme nechať viesť, a preto sa radi stretávame na Službách Božích a iných pravidelných podujatiach a stretnutiach, ktorých najdôležitejšou súčasťou je práve zvestovanie evanjelia a budovanie bratsko - sesterského spoločenstva, ktoré je založené na Božej láske.
Sme Pánu Bohu veľmi vďační, že nám neustále dáva mnoho príležitostí byť nielen poslucháčmi, ale aj činiteľmi Božieho Slova. Je našou túžbou, aby si nás Pán Boh mohol použiť pre šírenie evanjelia - radostnej správy o záchrane, spáse a o Božej milosti všade tam, kde On uzná za vhodné.

detská besiedka

Sme spoločenstvo detí vo veku od 1 do 12 rokov a stretávame sa každú nedeľu o 9:30 v modlitebni ECAV Stará Turá.


Tie deti, ktoré prídu pred 9:30 majú možnosť zasúťažiť si a vyhrať sladkú odmenu. Na začiatku detskej besiedky chválime Pána Boha piesňami a počas týchto mesiacov si rozprávame o deťoch, ktoré žijú v rôznych kútoch sveta a spoločne sa za ne modlíme. Neskôr sa delíme podľa veku do dvoch skupiniek, kde prostredníctvom Biblie spoznávame Pána Boha. Taktiež sa hráme, alebo niečo vyrábame.

Pri rôznych príležitostiach sa zúčastňujeme Bohoslužieb, kde spievame piesne, alebo recitujeme, či hráme malé scénky.


Sme veľmi radi a tešíme sa, ak prídu medzi nás nové deti, ktoré sa stanú našimi kamarátmi.