Cirkevný zbor ECAV na SLovensku Stará Turá

Kto sme

Vďaka veľkej Božej milosti a láske k nám, môžeme i my patriť do rodiny Božích detí. Sme kresťania, evanjelici podľa augsburského vyznania. Veríme v Trojjediného Boha. On je naším Nebeským Otcom a Stvoriteľom. Vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi sa k nám sklonil a priblížil, je naším Spasiteľom, Záchrancom od hriechov a Darcom večného života, ku ktorému nás pozýva Boh Duch Svätý a premieňa nás skrze Božie slovo.
Biblia, Božie Slovo je pre nás prameňom, odkiaľ čerpáme osvieženie a silu do behu viery a je tiež sviecou i svetlom pre cesty nášho každodenného života. S pomocou Ducha svätého sa Božím slovom chceme nechať viesť, a preto sa radi stretávame na Službách Božích a iných pravidelných podujatiach a stretnutiach, ktorých najdôležitejšou súčasťou je práve zvestovanie evanjelia a budovanie bratsko - sesterského spoločenstva, ktoré je založené na Božej láske.
Sme Pánu Bohu veľmi vďační, že nám neustále dáva mnoho príležitostí byť nielen poslucháčmi, ale aj činiteľmi Božieho Slova. Je našou túžbou, aby si nás Pán Boh mohol použiť pre šírenie evanjelia - radostnej správy o záchrane, spáse a o Božej milosti všade tam, kde On uzná za vhodné.

modlitby

ZBOR
- modlime sa za múdrosť pre vedenie nášho zboru ( za brata farára i dozorcu ); tiež Pána Boha prosme, aby On sám požehnával všetky spoločné stretnutia, na ktorých sa zúčastňujú členovia nášho zboru ( služby Božie, biblická hodina, modlitebné spoločenstvo ... )
- ďakujme Pánu Bohu za to, ako sa o náš zbor stará; ďakujme Mu, že sa môžeme slobodne stretávať ako bratia a sestry vo viere a čerpať tak silu a odvahu z Božieho slova do nášho každodenného života

DETI
- môžeme spoločne Pána Boha prosiť o to, aby detskú besiedku či Klub dobrej zvesti mohlo navštevovať viac detí – a najmä sa chceme modliť za deti, ktoré už chodia do školy – detí v školskom veku je na besiedke málo
- tiež prosme Pána Boha o múdrosť a vedenie pre rodičov, aby viedli svoje deti k Pánu Bohu aj po prijatí sviatosti Krstu svätého
- sme Pánu Bohu nesmierne vďační za pracovníkov v detskej besiedke a na Klube dobrej zvesti a zároveň sa modlime, aby aj oni boli obdarení Božou múdrosťou pri vyučovaní a zvestovaní evanjelia deťom

DORAST A MLÁDEŽ
- prosme Pána Boha o milosť pre konfirmandov, aby slávnosť konfirmácie nebola pre nich rozlúčkou s cirkevným zborom, ale aby v ňom našli svoje pevné miesto
- sme Pánu Bohu veľmi vďační, že nám z Jeho veľkej milosti dáva príležitosť stretávať sa s dorasťákmi či už na stretnutí dorastu alebo na chlapčenskej skupinke, kde máme vždy možnosť zvestovať im dobrú správu o tom, že aj oni môžu byť zachránení a žiť život s Pánom Ježišom
- veľká vďaka patrí Pánu Bohu, že upevňuje naše vzájomné vzťahy i na našej mládeži; je pre nás veľmi vzácne, že sa ako bratia a sestry môžeme navzájom povzbudzovať i napomínať, a tak rásť vo viere

RODINY
- modlime sa za jednotu všetkých členov rodinného spoločenstva - tiež Pána Boha prosme za nových členov rodinného spoločenstva, nech v ňom nájdu miesto, kde sa stretnú so zvesťou evanjelia
- ďakujeme Pánu Bohu za všetky spoločné chvíle, ktoré spolu môžeme tráviť, a tak sa navzájom povzbudzovať vo viere

SPOLOČENSTVO EVANJELICKÝCH ŽIEN
- prosme Pána Boha, aby On sám požehnával každé stretnutie žien, aby im toto spoločenstvo slúžilo na vzájomné povzbudenie a rast vo viere

DIAKONIA
- modlime sa za všetkých, ktorí sa rozhodli slúžiť v oblasti diakonie, aby im Pán Boh na túto potrebnú službu dával príležitosti a aby sa mohli dozvedieť o ľuďoch, ktorí ich pomoc a povzbudenie potrebujú